แผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางบก

แผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางบก ในการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทำความผิดฐานขับขี่รถยนต์ได้รับการคัดค้านจากนายประยุทธจันทร์ ชะอำ “ฉันไม่เห็นด้วยกับแผน” พลเอกประทีปประกาศ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนายประยุทธกล่าวว่ากรมยังไม่ได้รับแสงไฟเขียวเสริมว่าการอภิปรายต่อไปเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพิจารณาว่าแผนจะดำเนินไปได้หรือไม่

บริษัท ได้เสนอให้แก้ไขกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให้มีการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับขี่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่หมดอายุ / ถูกระงับหรือไม่สามารถผลิตใบอนุญาตได้เมื่อได้รับแจ้ง ตัวอย่างเช่นการลงโทษสำหรับผู้ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตจะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทสูงสุดและ / หรือปรับไม่เกิน 1 เดือนในคุกจนถึง 50,000 บาทและ / หรือถึง 3 เดือนในคุก